Tel : 0514 - 569 815 | Fax : 0514 - 569 289 | info@selectchemie.nl

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake verhuur van goederen van “ Advanced Select Chemie” te Lemmer.

2. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de afgedrukte huurovereenkomst door de huurder en gaat in op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt.

3. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op het verhuurcontract verhuurde goederen, nader te noemen goed en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode, echter nooit langer dan 1 week per overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2:

1. De huurder dient het goed voor het einde van de aan de ommezijde vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van verhuurder terug te brengen. De huur loopt door op zaterdag en zon- feestdagen.

2. Bij tekortkoming in de nakoming van gemelde teruggave verplichting is de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150 % van het dagtarief. Het hiermee verschuldigde bedrag zal worden verrekend met de betaalde borg.

3.Het is de huurder verboden: het goed aan derden ter gebruik af te staan, te bezwaren, te verhuren en/of te verkopen of om op andere wijze te vervreemden; het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren; enige reparatie aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 3:

1. Ter vermijding schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door verhuurder of één van diens ondergeschikten verstrekte instructies dan wel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te behandelen.

2. De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik dan wel het niet handhaven van het juiste oliepeil. De kosten voor brandstof en handhaven oliepeil voor gebruik van het goed zijn voor rekening van de huurder.

3. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.

4. Beschadiging van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder (schriftelijk) te worden medegedeeld.

Artikel 4:

1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding, winstderving of opschorting, dient in deze gevallen de nieuwwaarde van het goed te worden vergoed.

2. De huurder is niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is.

Artikel 5:

Indien teruggave van het goed niet binnen de aan de ommezijde vermelde huurperiode is geschiedt, dan wel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/ of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schaden, kosten en interessen op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interessen en opschorting.

Artikel 6:

1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst. Indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.

2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed verricht door huurder of diens ondergeschikte, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of een van diens ondergeschikten.

3. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.

4.Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfschaden en – kosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij/voor verhuurder en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen mochten lijden.

6. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/ toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, van ondernemingen en derden.

7. De huurder moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurder voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde goed binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode.

Artikel 7:

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Verhuurder is gerechtigd om vooruitbetaling van waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.

2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 2 % cumulatief over de hoofdsom voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt zal de huurder, na daartoe door de verhuurder te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 70,00 Euro.

4. Reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke in kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.

Artikel 8:

1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en/of opschorting.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt, ongeacht een verder recht op schadevergoeding.

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. De verhuurder heeft de bevoegdheid om een vergoeding te vragen van schade, kosten, en interessen, welke voortvloeien uit niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

Artikel 9:

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien de verhuurder bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10:

1. Op de tussen de ver- en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voort vloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de verhuurder de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de verhuurder gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. In geval de huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de huurder kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de huurder kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.